Odvetniška pisarna Dolinar & Šešerko
 


Storitve

V naši odvetniški pisarni nudimo odvetniške storitve:
 

 

Dedno pravo:

- sestavljanje, pregled in hramba oporok;

- sestavljanje in pregledi dednih dogovorov;

- sestavljanje in pregledovanje izročilnih pogodb, pogodb o dosmrtnem preživljanju, pogodb o preužitku in sporazumov o odpovedi neuvedenemu dedovanju;

- zastopanje dedičev pri uveljavljanju pravic do dediščine v zapuščinskem postopku;

- zastopanje volilojemnikov pri uveljavljanju pravice do volila v zapuščinskem postopku;

- zastopanje dedičev kot skrtbnikov zapuščine ter izvajanje skrbniških nalog, kot skrbnik zapuščine;

- svetovanje v ostalih dednopravnih zadevah;

- zastopanje dedičev pri uveljavljanju dednopravnih zahtevkov v pravdah;

 

 

Družinsko pravo:

- zastopanje in svetovanje v postopkih razveze in razveljavitve zakonske zveze;

- priprava in sestava predlogov za sporazumno razvezo zakonske zveze, ter prirava razveznih tožb;

- sestava in pregled sporazumov o ugotovitvi skupnega premoženja zakoncev, zunajzakonskih partnerjev oziroma partnerjev registrirane istospolne partnerske skupnost;

- zastopanje v postopku delitve skupnega premoženja;

- sestava, svetovanje in zastopanje v postopkih odločanja in sprememb obveznosti preživljanja otrok, zakonca, zunaj zakonskegapartnerja ali partnerja istospolne registrirane skupnosti;

- svetovanje in priprava sporazumov o varstvu, vzgoji in preživljanju skupnih otrok;

- svetovanje in zastopanje v postopkih določitve stikov otrok z drugimi osebami;

-zastopanje v postopkih ugotavljanja in izpodbijanja očetovstva oziroma materinstva;

- zastopanje in svetovanje v vseh ostalih zakonskih sporih in sporih, ki izhajajo iz razmerij med starši in otroki;

 

 

Pogodbeno pravo:

Svetujemo, pregledujemo in sestavljamo vse vrste pogodb:

- prodajne pogodbe za prodajo nepremičnin in  premičnin;

- najemnih pogodb;

- posojilnih pogodb;

- zastavnih pogodb;

- kreditnih in posojilnih pogodb;

- podjemnih in gradbenih pogodb;

- dednopravnih pogodb, kot so pogodba o dosrmtenm preživljanju, preužitkarska pogodba, izročilna pogodba in pogodba o darilu za primer smrti;

- menjalnih pogodb;

- asignacijskih pogodb;

- cesijskih pogodb;

- pogodb o finančnem in operativnem leasingu;

- posredniških pogodb;

- pogodb o trgovskem zastopanju;

- komisijskih pogodb;

- skladiščnih pogodb;

- sestavljamo in pregledujemo sporazume, sodne in zunaj sodne poravnave;

- zastopamo in svetujemo v pravdnih postopkih, ki izvirajo iz sklenjenih pogodb;

 

 

Delovno pravo:                            

- svetovanje in sestavljanje pogodb o zaposlitvi;

- sestava splošnih akotv delodajalca;

- zaščita in uveljavljanje pravic delodajalcev in delavcev med trajanjem delovnega razmerja;

- pomoč delodajalcu in delavcu v postopkih odpovedi delovnega razmerja ter sestavljanje in pregledovanje sporazumov o prenehanju delovnega razmerja;

- zastopanje in svetovanje delodajalcem in delavcem v postopkih pred delovnimi in socialnimi sodišči;

 

 

Gospodarsko pravo:

- ustanovitve vseh statutarnih oblik gospodarskih družb (sestavljanje aktov o ustanovitvi in sklepov družb) ter izvedba statusnih preoblikovanj;

- spremembe aktov o ustanovitvi, statua in družbene pogodbe;

- sestava in pregled gospodarkih pogodb (prodajnih, najemnih, zakupnih, posojilnih, darilnih, podjemnih, gradbenih, podjemnih, cesijskih, asignacijskih, špedicijskih, posredniških, agencijskih, komisijskih, etc.);

- zastopanje pred sodišči in svetovanje v gospodarskih sporih, postopkih likvidacije ter insolvečnih postopkih;

- zastopanje in svetovanje glede sklica in vodenja skupščin gospodarskih družb;

- zastopanje tujih pravnih oseb;

 

Stvarno pravo:

- priprava in pregled pogodb o nakupu oziroma prodaji nepremičnin;

- sestava in pregled najemnih pogodb, odpovedi najemnih pogodb, vlaganje tožb na izročitev in izpraznitev stanovanj in poslovnih prostorov (svetovanje in zastopanje v sporih iz najemnih oziroma zakupnih razmerij);

- sestava pogodb, na podlagi katerih se prenaša lastninska pravica ali s katerimi se ustanavlja druga stvarna pravica na stvari (prodajne pogodbe, menjalne pogodbe, darilne pogodbe, zastavne pogodbe, pogodbe o sutanovitvi služnostne pravice, pogodbe o ustanovitvi stvarnega bremena in stavbne pravice ter akt o ustanovitvi zemljiškega dolga);

-pregled pravnega stanja nepremičnin, svetovanje, priprava mnenj in predlogov;

- priprava dokumentacije za vpis lastninske in drugih stvarnih pravic v zemljiško knjigo;

- svetovanje, oblikovanje in vpis etažne lastnine, ter oblikovanje sporazuma o ureditvi medsebojnih razmerij med etažnimi lastniki;

- zastopanje in svetovanje v mejnih, motenjskih in sosedskih sporih;

- zastopanje v postopkih glede priposetvovanja in sesatvljanje posadnih listin;

- zastopanje v zemljiškoknjižnih postopkih;

- izvedba vseh postopkov pri pridobivanju soglasij in dovoljenj upravnih organov glede prometa z nepremičninami;

 

Stečajno pravo:

- zastopanje in svetovanje v stečajnih postopkih, postopkih prisilne poravnave, likvidacije in drugih insolvenčnih postopkih;

- sestava predlogo za začetek insolvenčnih postopkov, prijava terjatev upnikov v stečajnih postopkih in postopkih prisilne poravnave;

- zastopanje in svetovanje v okviru javnih dražb;

- zastopanje in svetovanje v postopkih zavezujočega in nezavezujočega zbiranja ponudb;

- zastopanje v pravdnih postopkih, povezanih s stečajnimi postopki in postopki prisilne poravnave;

 

 

Izvršilno pravo:

- svetovanje in zastopanje v izvršilnih postopkih, sestava predlogov za izvršbe in druge vloge v izvršilnih postopkih;

- zastopanje v izvršilnih postopkih na podlagi verodostojne listine ali izvršilnega naslova;

- predlaganje sredstev zavarovanja terjatev;

- opravljanje poizvedb o premoženjskemu stanju dolžnikov;

- sesatvljanje opominov dolžnikom;

- svetovanje pri sklepanju izvensodnih in sodnih poravnav glede terjatev v izvršilnih postopkih;

- izpodbijanje dolžnikovih dejanj izven stečaja;

- svetovanje in zastopanje v postopkih zavarovanja terjatev upnikov s predhodnimi in začasnimi odredbami, ter vlaganje predlogov za pridobitev zastavnih pravic na nepremičninah in premičninah;